Urejeno poslovanje – zanesljiv uspeh

Naslov:

Ljubljanska cesta 106, 1230 Domžale

Evidenca o izrabi delovnega časa

Evidenca o izrabi delovnega časa

Inšpektorat RS za delo že nekaj časa usmerja nadzor glede vodenja evidenc o izrabi delovnega časa zlasti v gostinstvu in gradbeništvu, kjer se predvsem v poletnih mesecih dela več kot osem ur. Inšpekcija je že izdala več ureditvenih odločb in začela več postopkov o prekrških.

Delodajalce namreč tako Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) kot tudi Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV) zavezujeta k ustreznemu vodenju nekaterih evidenc. Med te spada tudi evidenca o izrabi delovnega časa zaposlenih, ki jo morajo dnevno voditi vsi delodajalci (ročno ali računalniško).

Delodajalec mora v evidenco o izrabi delovnega časa za posameznega delavca dnevno vpisovati naslednje podatke:

  • podatke o številu ur (priporočljivo tudi ura prihoda in ura odhoda)
  • skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa,
  • opravljene ure v času nadurnega dela
  • neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila,
  • neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila,
  • neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače,
  • število ur pri delih na delovnem mestu, za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem

Obstaja tudi veliko ponudnikov računalnikih programov, ki olajšujejo pravilno vodenje evidence.