Urejeno poslovanje – zanesljiv uspeh

Naslov:

Ljubljanska cesta 106, 1230 Domžale

Vpis v imenik vodij gradbenih del

Novosti gradbenega zakona – vpis v imenik vodij del

Nova zakona, Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID) in Gradbeni zakon (GZ), ki sta se začela uporabljati s 1. junija 2018, regulirata poklica Pooblaščeni inženir in Vodja del. Med drugim je uveden  nov imenik vodij del, ki ga bo za delovodje vodila GZS, za mojstre ter nosilce dejavnosti (S.P.) pa Obrtno-podjetniška zbornica.

Izvajalec, ki želi opravljati dejavnost gradbeništva, mora za opravljanje te dejavnosti, razen dejavnosti izvajanja zaključnih gradbenih del, ki pomembno ne vplivajo na izpolnjevanje bistvenih zahtev, izpolnjevati naslednje pogoje:

  • imeti zavarovano odgovornost za škodo v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti
  • imeti sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas ali za krajši delovni čas v posebnih primerih v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja, z najmanj enim delavcem, ki izpolnjuje pogoje za vodjo del oziroma je samozaposlen in je hkrati tudi vodja del (pogoj iz te alineje je izpolnjen, če ima izvajalec, ki izpolnjuje pogoje po predpisih, ki urejajo opravljanje obrtne dejavnosti in izvaja dejavnost na obrtni način, nosilca dejavnosti vpisanega v Imenik vodij del pri OZS).

Navodila in pogoji vpisa v Imenik vodij del – Vlogo za vpis v Imenik vodij del mora posameznik oddati na obrazcu za vpis, ki je objavljen na spletni strani OZS.. Vloga mora biti pravilno izpolnjena. V skladu z zakonom se lahko v imenik pri OZS vpisujejo posamezniki, ki izpolnjujejo pogoje za vodjo del.

Pogoj je izpolnjen, če vodja del:

  • izpolnjuje pogoje za mojstra s področja gradbenih dejavnosti ali
  • če ima izvajalec, ki izpolnjuje pogoje po predpisih, ki urejajo obrtne dejavnosti in izvaja dejavnost na obrtni način, nosilca dejavnosti vpisanega v imenik vodij del.

Posameznik mora vlogi za vpis v imenik predložiti: dokazilo o državljanstvu, spričevalo o mojstrskem izpitu ali potrdilo o vpisu v Obrtni register, če zaproša za vpis kot nosilec dejavnosti, dokazilo o zaposlitvi, dokazilo o urejenem zavarovanju odgovornosti za škodo v skladu z določili GZ (zavarovanje mora vključevati odgovornost za škodo, ki bi nastala investitorju ali tretji osebi v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti in mora kriti škodo zaradi malomarnosti, napake ali opustitve dolžnosti izvajalca in pri njem zaposlenih, pri čemer višina letne zavarovalne vsote ne sme biti nižja od 50.000,00 EUR), dokazilo o plačani vpisnini (stroški postopka so navedeni na vlogi).

Zadnji rok za vpis v imenik je: 31.5.2020